آسیب شناسی ابرمن (از سلسله نشست های فردریکسون خوانی)

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

?سمینار رایگان

?روان بنه برگزار میکند:

?سلسله نشست های فردریکسون خوانی: آسیب شناسی ابرمن ۱

?ویژه روانشناسان ، رواندرمانگران علاقمند به درمان پویشی

⚫️یکشنبه ۱۴ بهمن ماه ساعت ۱۸الی ۲۰
۰۲۱۸۸۳۰۵۰۲۸ -۰۹۰۳۲۰۲۹۲۳۵

تلگرام : @ravanboneh2
اینستاگرام : @_psychologymind_

آسیب شناسی ابرمن (از سلسله نشست های فردریکسون خوانی)

مشاهده همه کارگاه های روانشناسی

معرفی استاد