آموزش جامع درمانگرپویشی کوتاه مدت فشرده در اصفهان

تاریخ شروع دوره : ۵ اسفند ۹۷

مدرس: وحیدرضا کچی

تلفن : ۰۳۱۳۶۲۲۵۹۱۲ – ۰۹۹۰۷۶۱۰۴۷۵

آموزش جامع درمانگرپویشی کوتاه مدت فشرده در اصفهان