کتاب مصاحبه انگیزشی – شناختی رفتاری اختلالات سومصرف مواد

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

کتاب مصاحبه انگیزشی – شناختی رفتاری اختلالات سومصرف مواد نوشته “میلاد تکسیبی ” و در انتشارات میعاد اندیشه منتشر شد. این کتاب در ۱۲۰ صفحه و ۱۰۰۰ نسخه با قیمت ۲۵۰۰۰۰ ریال به بازار عرضه شد.

مقدمه نویسنده :

تلاش برای درمان، بدون در نظر گرفتن بحث «انگیزش» کامل نیست. اغلب معتادان به طور ذاتی در مورد تغییر، احساس دوگانه ای دارند )بیشتر از این که دارای مقاومت، اراده ضعیف، یا از لحاظ شخصیتی معیوب باشند(.

«مصاحبه انگیزشی» شیوه ای است که بیشترین تأثیر را در ایجاد انگیزه برای درمان معتادان یا تغییر رفتار داشته است. مصاحبه انگیزشی اقدامی برای علاقمند کردن افراد به تغییر است. این مصاحبه یک درمان است و یا آماده کننده فرد برای ورود به درمان دیگر است. میشود آن را با درمانهای دیگر نیز ترکیب کرد. برای الکلیسم، مواد مخدر، چاقی، تنبلی و رفتارهای پرخطر، کم تحرکی و عدم ورزش و خواب نامناسب و رفتارهای غیر بهداشتی و… . مصاحبه انگیزشی در سطح بقیه روشهای معمول دیگر درمان بوده و برتری نسبت به آنها ندارد، زیرا روشهای معمول هم ترقی کردهاند. تعداد مقاومتها و تعهدها در یک مصاحبه انگیزشی قابل شمارش است.

برانگیختن انگیزه فرد برای تغییر اهمیت ویژهای در مصاحبه انگیزشی دارد. درمانگر به کمک مهارتهای خاص مصاحبه انگیزشی گفتگوی تغییر را برمیانگیزد و هنگام انجام این گفتگو نیز آن را تقویت میکند. درواقع درمانگر سطحی از آمادگی را برای مراجع فراهم میکند تا در جهت عمل برای تغییر حرکت کند. چند نشانه برای این آمادگی وجود دارد مانند تصور مراجع درمورد اینکه تغییر شبیه به چیست یا کمک خواستن از درمانگر یا کسب اطلاعات برای شیوههای تغییر. برنامه ریزی برای تغییر نیز شامل همان سبک مصاحبه انگیزشی در فرآیندهای قبلی میشود. مهم است که درمانگر با مراجع هماهنگ باشد و همراه با او این فرآیندها را طی کند.

با در نظر گرفتن اینکه مصاحبه انگیزشی سبکی از مصاحبه با هدف درگیر کردن افراد در فرآیند تغییر رفتار است، میتواند به منظور بهبود پیامدهای درمانی و افزایش درگیری مراجع در درمان با مداخلات روانی -اجتماعی دیگر ادغام شود. مصاحبه انگیزشی همراه با بازخورد سنجش مراجع )درمان افزایش انگیزه( که طی سه تا چهار جلسه اجرا میشود اطلاعاتی عینی را برای درمانجو فراهم میکند که میتواند در تصمیمگیری برای تغییر به او کمک کند. برای اختلالهای مصرف مواد، مصاحبه انگیزشی میتواند بهعنوان رویکردی مستقل ،مقدمهای بر مداخلات دیگر، الحاقی به مداخلات دیگر و همراه با بازخورد مانند درمان افزایش انگیزه اجرا شود. برخی مطالعات استفاده از مداخلات مختصر مصاحبه انگیزشی را در وارد کردن مراجع به درمان و نگه داشتن او در این فرآیند بررسی کردهاند.

با توجه به اهمیتی که مصاحبه انگیزشی در اختلال های مربوط به مصرف مواد مخدر دارد، کتاب حاضر به دنبال تبیین مفهوم مصاحبه انگیزشی با الگوی شناختی رفتاری پرداخته و به تشریح فرمهای مربوط به مصاحبه اقدام نموده است .

امید است این کتاب بتواند راهنمایی مناسب برای درمانگران و مشاوران باشد .

میلاد تکسیبی – خرداد ۱۴۰۰

 

 

معرفی استاد