کارگاه یک روزه سكستراپی (اهواز)

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23835
کارگاه یک روزه سكستراپی (اهواز)

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر فاطمه آذرتاش/

با ارائه گواهي /

زمان برگزاری : ٥ بهمن ماه ۸ صبح لغایت ۱۶/

تلفن هماهنگي:  09165088836 – 06133905383 /

سکستراپی

 

معرفی استاد