کارگاه های دانشگاه شهید بهشتی/شهریور ۹۹

کارگاه های دانشگاه شهید بهشتی/شهریور ۹۹

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

کارگاه های تخصصی مدرسه درمانگری مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

کارگاه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

کارگاه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

کارگاه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

معرفی استاد