کارگاه مشاوره پیش از ازدواج همراه با سوپرویژن

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=37362
کارگاه مشاوره پیش از ازدواج همراه با سوپرویژن

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

معرفی استاد

دکتر منصوره سادات صادقی ( )