کارگاه روانشناسی ” س ک س آگاهی و آنالیز جنسی”

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: مهدی مسلمی فر /

شروع دوره : ۲۷ بهمن ۹۶ /

ساعت برگزاری : ۱۰ الی ۱۴ /

سه جلسه در روزهای /

تلفن ثبت نام : ٠٢١۲۲۶۵۴۱۵۰ /
کارگاه روانشناسی

معرفی استاد