کارگاه دوره جامع تربیت درمانگر کودک (مقدماتی)

کارگاه دوره جامع  تربیت درمانگر کودک  (مقدماتی)

مشخصات دوره

۲۵ شهریور ۱۴۰۰
۸
۴۰ ساعت

معرفی دوره

انلاین با امکان باز پخش دوماه