کارگاه تیپ شناسی اینیاگرام

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24341
کارگاه تیپ شناسی اینیاگرام

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

کارگاه تیپ شناسی اینیاگرام در تهران

تاریخ شروع : 12 شهریور 98

مدرس: مینا توکلی

ساعت برگزاری : 17:30 تا 20:30
تلفن ثبت نام : 09123162106

توضیحات کارگاه :

❗تفاهم افسانه است یا واقعیت؟
❗چقدر پذیرش دیگری( چنان که هست ) امکان پذیر است ؟
❗این پذیرش به چه معناست ؟
❗چقدر ترس و نیازهای خودم و دیگری را می شناسم؟ .
❗آیا تفاهم و تعامل بادیگری، پیش از شناخت خودم امکان پذیر است ؟ .

.
اینیاگرام مسیری برای خودشناسی ست . شیوه ای برای زیستن آگاهانه و تعامل موثر. این نگاه که در قرن بیستم ، توسط گرجیف مطرح شد ، ریشه در عرفان شرقی دارد و ما را با بخش های عمیق تری از خودمان و دیگری آشنا می کند . برایمان می گوید که علت پنهان تفاوت های نگرش افراد ( که تفاوت های رفتاری را ایجاد می کند) چیست و چرا شکل گرفته .
یاریمان می دهد موثرترین راه تعامل با خود و دیگری را پیدا کنیم .
در این نگاه برای شناخت از ابزار تیپ شناسی سود جسته می شود. یعنی افراد را براساس ویژگی های مشترک طبقه بندی می کند و بعد از آن در هر طبقه تفاوت های فردی را بررسی می کند.

کارگاه تیپ شناسی اینیاگرام در تهران

معرفی استاد