کارگاه بررسی و تحلیل فیلم های درمان جان فردریکسون، درمانگر روانپویشی فشرده و کوتاه مدت (istdp)

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24531
کارگاه بررسی و تحلیل فیلم های درمان جان فردریکسون،  درمانگر روانپویشی فشرده و کوتاه مدت (istdp)

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

کارگاه بررسی و تحلیل فیلم های جان فردریکسون، درمانگر روانپویشی فشرده و کوتاه مدت (istdp)فیلم های درمان جان فردریکسون
ویژه روانشناسان و کارآموزان رویکرد روانپویشی فشرده و کوتاه مدت

پیش نیاز دوره :گذراندن دوره مقدماتی و پیشرفته رویکرد istdp

در این کارگاه موارد زیر بررسی و تحلیل میگردد :
شناخت و نامگذاری مکانیسم های دفاعی مورد استفاده در فیلم
آشنایی با فنون خنثی سازی مکانیسم های دفاعی
شناخت و مشاهده مسیرهای اضطراب و احساس در فیلم
تحلیل مداخلات جان فردریکسون

این کارگاه در 4سطح 15ساعته برگزار میگردد.

تاریخ برگزاری : 10 مرداد 99

مدرس : دکتر عاطفه حجتی دکترای روانشناسی بالینی و درمانگر روانپویشی

 

معرفی استاد