کارگاه اخلاق حرفه اي

مشخصات دوره

۲۶ بهمن ۱۴۰۰
۰۹
۸ ساعت

معرفی دوره

معرفی استاد

خانم دکتر خديجه ابوالمعالي ( )