کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباط کارآمد (فارس)

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

استاد مدرس:جناب دکتر بای (فوق دکترای سکس تراپی و خانواده درمانی)
زمان: دی ماه ۱۳۹۶ /

تلفن ثبت نام : ۰۲۱۸۸۷۱۶۷۹۱ – ۰۹۹۰۱۹۱۱۰۱۹ /

www.fardaclinic.ir

ارتباط

معرفی استاد