کارگاه آموزشی آسیب شناسی خانواده ( بوشهر )

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

استاد مدرس:جناب دکتر بای (فوق دکترای سکس تراپی و خانواده درمانی)
زمان: دی ماه ۱۳۹۶ /

تلفن ثبت نام : ۰۲۱۸۸۷۱۶۷۹۱ – ۰۹۹۰۱۹۱۱۰۱۹ /

www.fardaclinic.ir /

خانواده

معرفی استاد