کارگاه آشنایی با رویکردهای روانشناسی

کارگاه آشنایی با رویکردهای روانشناسی

مشخصات دوره

16 آذر 1400
۱۷
۴ ساعت

معرفی دوره

کارگاه آشنایی با رویکردهای شناختی-رفتاری،طرحواره درمانی،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد.

این کارگاه برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی که هنوز رویکرد درمانی تخصصیشان را انتخاب نکرده اند مناسب میباشد.

معرفی استاد

یاسمن عابدی جوزم ( )