کارگاه آسیب روانی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23655
کارگاه آسیب روانی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس :دكتر مژگان صلواتي /
روانشناس بالینی/
دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی ایران/

? با مدرک مورد تایید سازمان نظام روانشناسی ج.ا.ا/

جهت ثبت نام:

مرکز رویش اندیشه:
٢٢٧٩٠٨٩٣

٢٢٧٩٠٨٩٤

کارگاه

معرفی استاد