چهارمین دوره جامع طرحواره درمانی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=31450
چهارمین دوره جامع طرحواره درمانی

مشخصات دوره

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
۸

معرفی دوره

چهارمین دوره جامع طرحواره درمانی
مدرس: دکتر اعظم نوفرستی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران وسازمان های نظام روانشناسی ومشاوره ایران

مجموع ساعات دوره: 50 ساعت
تعداد جلسات دوره: 8 جلسه
تاریخ شروع دوره: 15 اردیبهشت

ویژه دانشجویان و دانش آموختگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی و رشته های مرتبط
با گواهی معتبر از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

سرفصل دوره ها:
مفاهیم پایه و کلیدی
طرحواره هاوحوزه های طرحواره ای
نیاز های روانی
راهبردهای مقابله ای والگوهای رفتاری مبتنی برطرحواره
ارزیابی طرحواره محور
کارباپرسشنامه های طرحواره
مفهوم پردازی طرحواره محور
تکنیک های شناختی
تکنیک های هیجانی تجربه ای
تکنیک های الگو شکنی رفتارهای معیوب
تکنیک های رابطه درمانی وروابط بین فردی
شناسایی مدها
مدتراپی اختلالات شخصیت منتخب

امکان پرداخت اقساط
رزرو دوره با هزینه 1400
شماره تماس: 02122354000 داخلی 2- 09393090270

معرفی استاد

دکتر اعظم نوفرستی ( عضو هیئت علمی دانشگاه تهران وسازمان های نظام روانشناسی ومشاوره ایران )