پژوهش کیفی (روش داده بنیاد و پدیدارشناسی)

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=34156
پژوهش کیفی (روش داده بنیاد و پدیدارشناسی)

مشخصات دوره

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۹
۱۶ ساعت

معرفی دوره

معرفی استاد

دکتر حمید فرهادی راد ( هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز )