وبینار بازی درمانی ویژه اختلالات یادگیری (با رویکرد چندمحوری)

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24850
وبینار بازی درمانی ویژه اختلالات یادگیری (با رویکرد چندمحوری)

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

وبینار بازی درمانی ویژه اختلالات یادگیری (با رویکرد چندمحوری)

تاریخ شروع : 26 بهمن 99

مدرس: دکتر سید محسن اصغری نکاح

تلفن : 09387733103

امـروزه اصطـلاح اختـلال یادگیـری بـرای آمـوزگاران نامـی آشــنا اســت. اختــلال یادگیــری ویــژه هنگامــی تشــخیص داده میشــود کــه نارســاییهایی در توانایــی فــرد بــرای دریافــت یــا پــردازش اطلاعــات به صــورت صحیــح و کارآمــد
وجــود داشــته باشــد. ایــن اختــال نخســتین بــار در ســنین آمــوزش رســمی ظاهــر میشــود و بــا مشــکالت مــداوم در یادگیـری مهارتهـای تحصیلـی پایـه نظیـر: خوانـدن، نوشـتن و ریاضیــات بــروز میکنــد.

درمیــان انــواع گوناگــون روشهــای درمانــی و آموزشــی بــرای دانش آمــوزان بــا اختــلال یادگیــری ویــژه، روش بازی درمانــی بــه لحــاظ برخــورداری از برخــی ویژگیهــا، اهمیــت و جایــگاه ویـژه ای دارد. مهمتریـن ویژگیهایـی کـه کاربـرد بازی درمانـی را در فعالیتهــای آموزشــی و توانبخشــی افــراد بــا اختــلال یادگیــری اثربخــش میســازد شــامل: جنبه هــای جــذاب و آموزشــی بازی درمانــی و قابلیــت اجــرای آســان ایــن روش درکار بــا ایــن گــروه از افــراد اســت. در وقــع بازیدرمانــی شــامل ویژگی هایــی اســت کــه میتــوان از آن به عنــوان ابــزاری بــرای کمـک بـه ارائـه آمـوزش اثربخـش و ایجـاد یادگیـری موثـر در دانش آمـوزان بـا اختـلال یادگیـری ویژه اسـتفاده کرد.

درمانگران، معلمان و والدین می توانند از بازی درمانی به عنوان یک رویکرد درمانی و آموزشیِ اثربخش برای کمک به کودکان با اختلال یادگیری ویژه استفاده کنند.

معرفی استاد