مشاوره پیش از ازدواج

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=34151
مشاوره پیش از ازدواج

مشخصات دوره

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۶

معرفی دوره

معرفی استاد

دکتر امان الهی ( هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، هیئت رئیسه انجمن مشاوره ایران )