مربیگری مهارتهای زندگی

مشخصات دوره

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۴

معرفی دوره

با گواهی بازآموزی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

معرفی استاد

دکتر داود هزاره‌ای ( )