كارگاه روانشناسی يك روزه فنون مصاحبه بالينى / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس : آقای دکترمحمدحاتمی /

تاريخ برگزارى:  پنج شنبه٦ اردیبهشت۹۷ ، ازساعت٩صبح الى۱۶ /

تلفن:٠٩١٢٥٢٧٧١٥٦- ٠٢١٨٨٧٩٢٨٢٣ /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد