كارگاه روانشناسی تفسیر نقاشی کودک

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

زمان برگزاری: شنبه ١ ارديبهشت/

ساعت : ١٣-١٩/

با ارائه گواهى معتبر/

ثبت نام : ۰۹۳۰۲۹۹۶۸۶۱ /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد