كارگاه روانشناسي تحليل فيلم

مشخصات دوره

۱۳ اسفند ۱۴۰۰
۱۰
جردن يزدان پناه پلاك ٧٥

معرفی دوره

در اين كارگاه در كنار شركت كننده ها پس ازتماشاي فيلم به نقد و برسي فيلم از ديد روانشناسي ميپردازيم

معرفی استاد

ريحانه عابدنيا ( منتقد و روانشناس )