كارگاه آموزشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد ACT ( اصفهان )

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23725
كارگاه آموزشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد ACT ( اصفهان )

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

ويژه كودك و نوجوان —

برگزاركننده: مركز مشاوره پرتو توحيد–

مدرس: دكتر اكرم دهقاني–
متخصص روانشناسي باليني و استاديار دانشگاه، داراي پروانه اشتغال از نظام روانشناسي —

زمان: ٧ و٨ دي ماه —

مبلغ سرمايه گذاري١٧٠–

مدرك معتبر و قابل ترجمه–

آكادمي آموزش و كارگاهها: ٣٦٢٥٥١٤١-٠٣١ – ٠٩١٣٤٧٣١٦٢٧ —
رزرو ارسال عدد٧ به١٠٠٠٢٥٢٧ –

act

معرفی استاد