فرزند پروری مبتنی بر مدیریت رفتار والدین و طرحواره

فرزند پروری مبتنی بر مدیریت رفتار والدین و طرحواره

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

فرزند پروری مبتنی بر مدیریت رفتار والدین و طرحواره مدرس: کریم گل محمدی تاریخ شروع : 13 مرداد تلفن : 09175842214   معرفی رویداد : نحوه تعامل والدین با کودک، نقشی مهم در پدیدایی و تداوم مشکلات درونی سازی شده و بویژه بیرونی سازی شده کودکان دارد، کودکی که چیزی جز مجموعه ای از نیازهای جسمانی و روانشناختی نیست و در این کارگاه به شرح و بسط این نیازها و نحوه ارضای آنها توسط والدین به نحوی که زمینه ساز پدیدایی طرحواره ای در کودک نشود، خواهیم پرداخت. همچنین درباره مدیریت رفتار والدین همانند نحوه ایجاد رفتار مطلوب و کاهش رفتارنامطلوب و... که دیدی رفتارگرایانه به کودک است نیز، صحبت خواهیم کرد.