ششمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

ششمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

29 آذر تا یک دی ماه/

تهران ، مرکز همایش های رازی /

http://bcnc.ir/

کنگره علوم اعصاب

معرفی استاد