دوره جامع سکسولوژی بالينی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

٧٠٠ هزار تومان تخفيف روز دانشجو/

مدرس:دكتر خويي/
دانشيار علوم پزشكي تهران/
دكتري سكسولوژي از استراليا/
فلوشيپ تخصصي از امريكا/

۰۲۱۸۷۷۶۱۹۷۸

ثبت نام?
WWW.LCGPSY.com

سکسولوژی

معرفی استاد