سلسله جلسات هنرمعمولی بود

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=33957
سلسله جلسات هنرمعمولی بود

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
۰۸

معرفی دوره

معرفی استاد

سیامک رضوی ( )