زوج درمانی تحلیلی

زوج درمانی تحلیلی

مشخصات دوره

۰۲ شهریور ۱۴۰۰
۲۰

معرفی دوره

توسط پروفسور هکتور کراکف روانکاو آرژانتینی و دکتر کامران علی پناهی برگزار میشود همراه با ترجمه