رویداد خود را ایجاد کنید

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23905
رویداد خود را ایجاد کنید

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

در سایت روان رویداد www.psychevent.ir و از طریق منوی  ایجاد رویداد ، آگهی کارگاه ، همایش و یا دیگر رویداد های روانشناسی خود را ثبت تا در وبسایت ، اینستاگرام و کانال روان رویداد به نمایش گذاشته شود.

ایجاد رویداد

معرفی استاد