دومین دوره برنامه گواهینامه کوچینگ انتخاب

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدیر علمی برنامه : دکتر علی صاحبی —

مدیر اجرایی برنامه : امیر پهلونژاد —

شروع دوره : از ۲۰ دی ماه ۱۳۹۶ —

ارایه گواهی نامه بین الملی مورد تایید ICF از موسسه  Academy of choice —

۲۲۸۶۸۰۳۲داخلی ۱۰۱ و ۱۰۲ —

اطلاعات دوره ??

http://choicetheory.ir/Life_Coaching.pdf

کوچینگ انتخاب

معرفی استاد