دوره کارآموزی پروفسور امیدی

مشخصات دوره

۱ ساعت

معرفی دوره

هر جلسه کیس واقعی- ارائه مدرک ۴۰۰ ساعته کارآموزی

معرفی استاد

دکتر عبداله امیدی ( استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی کاشان )