دوره و جامع پیشرفته هیجان مدار

مشخصات دوره

۰۹ تیر ۱۴۰۱
۱۳

معرفی دوره

معرفی استاد

دکتر مسعود شریف زاده ( )