دوره مربی گری مهارتهای زندگی کودکان و نوجوانان

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مرکز مشاوره وارش برگزار می کند :

مدرس : استاد خوش نظر–

تلفن های تماس: ۶۶۵۷۳۳۸۷ – ۶۶۴۲۶۲۸۸ – ۰۹۱۰۴۵۰۸۶۷۳ —

مهارتهای زندگی

معرفی استاد