دوره فنون بهوشیاری از دریچه طب ذهن و بدن

مشخصات دوره

۱۶ بهمن ۱۴۰۰
۱۷

معرفی دوره

معرفی استاد

شهریار شهیدی ( استاد دانشگاه شهید بهشتی )