دوره رابطه درمانی مبتنی بر ایماگو

دوره رابطه درمانی مبتنی بر ایماگو

مشخصات دوره

04 آذر 1400
۸
۵۰ ساعت
اندرزگو چهارراه قیطریه خ شریفی منش

معرفی دوره

معرفی استاد

دکتر علی قاسمیان ( )