دوره جامع پرسشنامه های عینی شخصیت

دوره جامع پرسشنامه های عینی شخصیت

مشخصات دوره

۱۶ مهر ۱۴۰۰
۰۹
۳۶ ساعت

معرفی دوره

🔹 اجرا و تفسیر نسخه چهارم پرسشنامه نئو (NEO-3) 🔸 اجرا و تفسیرپرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا (MMPI2-RF|MMPI-3) 🔹 اجرا و تفسیر فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا نوجوان (MMPI-A-RF) 🔸 اجرا و تفسیر نسخه چهارم پرسشنامه چندمحوری بالینی میلون (MCMI-4) 🔹اجرا و تفسیر نسخه دوم پرسشنامه بالینی نوجوان میلون (MACI-2) 🔸 اجرا و تفسیر پرسشنامه سنجش ابعاد آسیب شناسی شخصیت (DAPP-BQ)