دوره جامع مقاله نویسی

مشخصات دوره

۲۴ ساعت

معرفی دوره

یکبار برای همیشه مقاله نویسی رو یاد بگیرید

معرفی استاد

دکتر مهدی اکبری ( دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی )