دوره جامع تربیت درمانگر CBT

دوره جامع تربیت درمانگر CBT

مشخصات دوره

۱۵ مهر ۱۴۰۰
۱۰
۷۲ ساعت

معرفی دوره

د‌وره جامع تربیت درمانگر شناختی-رفتاری(CBT) مدرس:#دکتر_مهدی_اکبری دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی 🔹با ارائه مدرک قابل ترجمه رسمی🔹