دوره جامع بین المللی آموزش درمان هیجان مدار EFT

مشخصات دوره

۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۱

معرفی دوره

معرفی استاد

دکتر سحر درویش اسکندری ( ‌روانپزشک، درمانگر و سوپروایزر EFT، هم موسس انستیتو درمان هیجان مدار ایران )