دوره افزایش مهارت های بالینی مبتنی بر رویکرد روان پویشی تجربه ای

مشخصات دوره

۰۷ دی ۱۴۰۰
۱۷
۳۶ ساعت
بلوار اندرزگو چهارراه قیطریه خیابان شریفی منش

معرفی دوره

مبانی و مقدمات :
*مراحل تنظیم اضطراب
*مهارت جداسازی ایگو از سوپر ایگو
*مهارت جداسازی مثلث تعارض
*تشخیص گذاری بر اساس محورهای تشخیصی دوانلو
*ارزیابی ظرفیت روانی مراجع
*ایجاد ارتباط درمانی
همراه با ایفای نقش در جایگاه مراجع و درمانگر و همچنین مشاهده درمان(تجربه سه بعدی)
با بحث و تحلیل فیلم درمان و ارزیابی بالینگران

 

معرفی استاد

دکتر وحید رضایی ( )