درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT

مشخصات دوره

۰۵ بهمن ۱۴۰۱
۱۵
۳۲ ساعت

معرفی دوره

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT

مدرس:دکتر حمید پورشریفی

سرفصل‌ها:
مبانی فلسفی و مفروضه‌ها
مدل آسیب‌شناسی روانی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
سنجش(مصاحبه و ارزیابی)در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
مفهوم پردازی و فرمول‌بندی
فنون و مداخلات

۰۹۳۹۳۰۹۰۲۶۰
۰۹۳۹۳۰۹۰۲۷۰

تلگرام : tvf_ir

معرفی استاد

دکتر حمید پورشریفی ( دانشیار دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی )