درمان جامع شناختی رفتاری

درمان جامع شناختی رفتاری

مشخصات دوره

۲۱ شهریور ۱۴۰۰
۰۸
۵۰ ساعت

معرفی دوره

با گواهی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور