درمان جامع شناختی رفتاری

درمان جامع شناختی رفتاری

مشخصات دوره

09 آبان 1400
۱۴
۵۰ ساعت

معرفی دوره

با گواهی بازآموزی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

معرفی استاد

دکتر داود هزاره ای ( )