درمان جامع شناختی رفتاری

درمان جامع شناختی رفتاری

مشخصات دوره

۰۲ آبان ۱۴۰۰
۱۴

معرفی دوره

با گواهی اآموزی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور