درسگفتار روانشناسی تجربه عاشقانه

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر محمدرضا سرگلزایی /
زمان: شنبه‌ها ۱۴ بهمن، ۵ و ۱۲ اسفند /

ساعت : ۱۷ تا ۲۰ /

تلفن : ۸۸۲۵۳۷۱۹ /

تلگرام : ۰۹۱۹۹۰۲۰۹۸۴ /
اطلاعات بیشتر و ثبت نام:

https://goo.gl/EWYcma

تجربه عاشقانه

معرفی استاد