جام زرین طرحواره درمانی بازنویسی تصویر IR

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=33972
جام زرین طرحواره درمانی بازنویسی تصویر IR

مشخصات دوره

۳۱ فروردین ۱۴۰۲
۱۵
۱۲ ساعت

معرفی دوره

جام زرین طرحواره درمانی
بازنویسی تصویر IR

ویژه درمانگران ،روان شناسان و مشاوران آشنا با رویکرد طرحواره درمانی

👨‍🏫محمد فغان پور
دکتری تخصصی روان شناسی
بنیانگذار درمانکده طرحواره ایران
طرحواره درمانگر سطح پیشرفته از ISST
تحت سوپروایزری و مربی گری دکتر پاول کاسیانیک از ISST
مولف کتاب روایت یک خود یکپارچه

🔴همراه با کار عملی و رول پلی و ارائه گواهینامه معتبر

تاریخ برگزاری…
فروردین ۱۴۰۲
به صورت آنلاین در پلتفرم زوم zoom

 

معرفی استاد

محمد فغان پور ( دکتری تخصصی روان شناسی بنیانگذار درمانکده طرحواره ایران طرحواره درمانگر سطح پیشرفته از ISST تحت سوپروایزری و مربی گری دکتر پاول کاسیانیک از ISST مولف کتاب روایت یک خود یکپارچه )