ترومای پیچیده (رویکرد هیجان مدار)

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=31258
ترومای پیچیده (رویکرد هیجان مدار)

مشخصات دوره

۰۵ اسفند ۱۴۰۰
۱۳
۸ ساعت

معرفی دوره

هیجان مدار تروما پیچیده
EFTT
Emotion-Focused Therapy for Truma_مدرس دکتر مسعود شریف زاده-دانش آموخته و مدرس هیجان مدار EFT
-گروه درمانگر و مدرس سایکودراما
-عضو انجمن بین المللی هیجان مدارISEFT
-عضو انجمن بین المللی گروه درمانی
__
در بستر zoom

تاریخ:
۵و ۶ اسفند 17 الی21
__

با ارائه گواهی حضور الکترونیکی

صوت دوره پس از پایان به اشتراک گذاشته خواهد شد-این دوره بصورت افلاین نمیباشد.

معرفی استاد

شریف زاده ( )