تربیت پژوهشگر

مشخصات دوره

۰۴ تیر ۱۴۰۱
۱۸
۳۰ ساعت
۷۵۰,۰۰۰ تومان

معرفی دوره

معرفی استاد

دکتر سجاد سعادت ( )