تربیت درمانگر جنسی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=34269
تربیت درمانگر جنسی

مشخصات دوره

۱۰۰ ساعت

معرفی دوره

معرفی استاد

دکتر امان الهی ( هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، هیئت رئیسه انجمن مشاوره ایران )